Polityka prywatno¶ci


Od 25 maja 2018 roku obowi±zuje Rozporz±dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi±zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE określane jako „RODO”.


Kto przetwarza Twoje dane?
Administratorem Twoich danych osobowych jest F.H.U. Europartners Mirosław Dudek z siedzib± w Tychach 43-100, ul. Wieniawskiego 49 (dalej: Europartners).


Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?
Przetwarzanie Twoich danych pozwala nam na świadczenie usług, m. in. utrzymanie Konta, realizowanie Twoich zamówień, kontakt zwi±zany z wykonywaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera).
W szczególności przetwarzamy Twoje dane osobowe:
1. w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m. in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji zwi±zanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego). Podstaw± przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
2. w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstaw± przetwarzania jest uzasadniony interes Europartners(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegaj±cy na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m. in. o historii Twoich zamówień, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;
3. w celach analitycznych lub statystycznych. Podstaw± prawn± przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Europartners (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegaj±cy na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju;
4. w celu kierowania do Ciebie przez Europartners treści marketingowych. Podstaw± prawn± przetwarzania jest uzasadniony interes Europartners (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegaj±cy na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie newsletterów, tj. wiadomości e-mail, zawieraj±cych informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach. Przetwarzanie Twoich danych w tym celu odbywa się tylko jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych (newslettera) drog± elektroniczn±.
5. w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom.
6. w celu wykonania obowi±zków wynikaj±cych z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.


Twoje dane osobowe będ± przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mog± być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w zwi±zku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochron± przed nadużyciami i atakami.


Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Twoje dane będ± przechowywane ze względu na obowi±zki wynikaj±ce z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.


W zakresie, w jakim podstaw± przetwarzania Twoich danych jest zgoda, Twoje dane będ± przetwarzane do czasu jej wycofania (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej, w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?”). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej, w części „Jak możesz się z nami skontaktować?”.


Komu udostępniamy Twoje dane?
W zwi±zku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadcz± na rzecz Europartners, podmioty te mog± uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności, dostawcy usług consultingowych, prawnych lub audytowych, inni podwykonawcy zewnętrzni, np. call center wykonuj±ce obsługę klienta.


Jakie masz prawa?
W zwi±zku z przetwarzaniem przez Europartners Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień:
- możesz uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopię Twoich danych osobowych. W przypadku, gdy Twoja prośba obejmuje kopie danych pomożesz nam wskazuj±c kopię jakich danych chciałbyś otrzymać. Europartners może naliczyć opłatę w przypadku drugiej i kolejnej kopii, o czym zostaniesz powiadomiony. Wysokość opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania;


- możesz zaż±dać sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Europartners je przetwarzało) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz aby Europartners przetwarzało Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli chcesz aby dane zostały przechowane w zwi±zku z Twoimi roszczeniami);


- możesz zaż±dać przekazania Twoich danych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadaj±cym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane możesz samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, możemy na Twoje ż±danie zrobić to za Ciebie.


w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez Europartners odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?”);


Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz nam o tym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Użytkowników. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub organ utworzony w jego miejsce).


Jak możesz się z nami skontaktować?
Wysyłaj±c wiadomość na adres e-mail: biuro@europartners.pl w każdej sprawie dotycz±cej przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto, zawsze możesz napisać na adres:
FHU Europartners, Tychy 43-100, ul. Wieniawskiego 49
Pliki cookies

I. Definicje

Administrator – F.H.U.Europartners Mirosław Dudek,
Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urz±dzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, zwi±zane ze świadczeniem usług drog± elektroniczn± przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
Serwis – oznacza stronę internetow± lub aplikację, pod któr± Administrator prowadzi serwis internetowy, działaj±cy w domenie sklepyfirmowe.pl.
Urz±dzenie – oznacza elektroniczne urz±dzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mog± być świadczone usługi drog± elektroniczn± lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drog± elektroniczn±.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies s± bezpieczne dla Urz±dzenia Użytkownika. W szczególności t± drog± nie jest możliwe przedostanie się do Urz±dzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalaj± zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawieraj± nazwę domeny z której pochodz±, czas przechowywania ich na Urz±dzeniu oraz przypisan± wartość.
Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
Cookies sesyjne: s± przechowywane na Urz±dzeniu Użytkownika i pozostaj± tam do momentu zakończenia sesji danej przegl±darki. Zapisane informacje s± wówczas trwale usuwane z pamięci Urz±dzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urz±dzenia Użytkownika.

cookies trwałe: s± przechowywane na Urz±dzeniu Użytkownika i pozostaj± tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przegl±darki lub wył±czenie Urz±dzenia nie powoduje ich usunięcia z Urz±dzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urz±dzenia Użytkownika.
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wył±czenia dostępu plików cookies do swojego Urz±dzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagaj± plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane s± Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następuj±cych celach:
- konfiguracji serwisu, dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
- rozpoznania urz±dzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
- zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

- zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,rozmiaru czcionki, wygl±du strony internetowej itp.-uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
- poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiaj±c w szczególności weryfikację autentyczności sesji przegl±darki.
- optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
- realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalaj± rozpoznać podstawowe parametry Urz±dzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetow±, dostosowan± do jego indywidualnych potrzeb;
- poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiaj±c w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
- zapamiętania lokalizacji użytkownika
- poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiaj±c w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
- Analiz i badań ogl±dalności, tworzenia anonimowych statystyk, które pomagaj± zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystaj± ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- Świadczenia usług reklamowych
- dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następuj±cych celach:
- zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
- Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzib± w USA]
- Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzib± w Warszawie] prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
- plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzib± w USA]
- Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzib± w USA lub Facebook Ireland z siedzib± w Irlandii]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotycz±ce plików Cookies, określaj±c warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urz±dzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomoc± ustawień przegl±darki internetowej lub za pomoc± konfiguracji usługi. Ustawienia te mog± zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczn± obsługę plików cookies w ustawieniach przegl±darki internetowej b±dź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urz±dzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne s± w ustawieniach oprogramowania (przegl±darki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usun±ć pliki Cookies korzystaj±c z dostępnych funkcji w przegl±darce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłyn±ć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Kwestie bezpieczeństwa.
Należy pamiętać aby przed każdym odejściem od komputera lub opuszczeniu Sklepu internetowego klikn±ć na link "wyloguj", jeżeli wcześniej nast±piło zalogowanie. Ponadto nie należy udostępniać loginu i hasła do Swojego konta osobom trzecim.